31.05.2013 posudzovanie CAC Senec, SK.
02.06.2013 posudzovanie IHA Klagenfurt, AT.